Phân tích cảm nhận bài ca dao: Muối ba năm muốt đang còn mặn, Gừng chín tháng gừng hãy còn cay. Đôi ta nghĩa nặng tình dày, Có xa nhau đi nữa, cũng ba vạn sáu ngàn ngày mới xa

Phân tích cảm nhận bài ca dao: Muối ba năm muốt đang còn mặn, Gừng chín tháng gừng hãy còn cay. Đôi ta nghĩa nặng tình dày, Có xa nhau đi nữa, cũng ba vạn sáu ngàn ngày mới xa Bài làm Đối với ca dao – dân ca, tình