Author: hanoi

Bằng trí tượng tượng của mình em hãy tả cảnh mục đồng thổi sáo dẫn trâu về nhà khi chiều xuống

Bằng trí tượng tượng của mình em hãy tả cảnh mục đồng thổi sáo dẫn trâu về nhà khi chiều xuống Bài làm Việt Nam là một đất nước thuần nông, trước đây có đến hơn chín mươi phần trăm dân số của nước ta làm nông nghiệp, sinh sống